sithl wrocław karcher rury plexi

Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Minister Gospodarki czuwa :)

Tuesday, August 24th, 2010

W dzisiejszych czasach we wszystkich pa?stwach o demokratycznej strukturze, w ktrych ustrojach wyst?puje poj?cie rz?du, piecz? nad gospodark? sprawuje w g?wnej mierze Minister gospodarki, ktry jest tym samym odpowiedzialny za polsk? gospodark?. Obowi?zkami ministra gospodarki jest w g?wnej mierze wa?na dla naszego kraju sytuacja gospodarcza, podpisywanie r?nego rodzaju umw czy te? transakcji. Bardzo wa?nym punktem, ktry ostatnimi czasy wzbudza? najwi?cej emocji, by?a kwestia zwi?zana z przed?u?eniem umowy o dostarczanie gazu przez Rosj? do naszego kraju, a tak?e wci?? ?wie?a sprawa zwi?zana z gazem ?upkowym, ktry to prawdopodobnie znajduje si? w naszym kraju. Dzi?ki tego typu odkryciu Polska mog?aby si? uniezale?ni? od Rosji, tym samym sta? si? g?wnym potentatem na rynku, ktry mg?by skutecznie rywalizowa? z innymi krajami, a tak?e samemu dostarcza? gaz do innych krajw zachodniej europy, ktre tak?e uzale?nione s? od rosyjskiego gazu.

Categories
Bookmarks
Search
Archive

You are currently browsing the archives for the Bez kategorii category.