sithl

Archive for August, 2010

Minister Gospodarki czuwa :)

Tuesday, August 24th, 2010

W dzisiejszych czasach we wszystkich pa?stwach o demokratycznej strukturze, w których ustrojach wyst?puje poj?cie rz?du, piecz? nad gospodark? sprawuje w g?ównej mierze Minister gospodarki, który jest tym samym odpowiedzialny za polsk? gospodark?. Obowi?zkami ministra gospodarki jest w g?ównej mierze wa?na dla naszego kraju sytuacja gospodarcza, podpisywanie ró?nego rodzaju umów czy te? transakcji. Bardzo wa?nym punktem, który ostatnimi czasy wzbudza? najwi?cej emocji, by?a kwestia zwi?zana z przed?u?eniem umowy o dostarczanie gazu przez Rosj? do naszego kraju, a tak?e wci?? ?wie?a sprawa zwi?zana z gazem ?upkowym, który to prawdopodobnie znajduje si? w naszym kraju. Dzi?ki tego typu odkryciu Polska mog?aby si? uniezale?ni? od Rosji, tym samym sta? si? g?ównym potentatem na rynku, który móg?by skutecznie rywalizowa? z innymi krajami, a tak?e samemu dostarcza? gaz do innych krajów zachodniej europy, które tak?e uzale?nione s? od rosyjskiego gazu.

Categories
Bookmarks
Search
Archive

You are currently browsing the Przemys?, Biznes, Gospodarka, Ekonomia blog archives for August, 2010.